OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//O sztuce trzeba rozmawiać, czyli debaty wokół wystawy// Gabriela Manista

O sztuce trzeba rozmawiać, czyli debaty wokół wystawy Gabriela Manista

Już w latach 80. XX wieku rozpoczęło się przekształcanie muzeum z miejsca, w którym dzieła sztuki są przechowywane, katalogowane i chronione, w aktywny ośrodek kultury, gdzie odbiorca ma okazję czynnie poznawać twórczość wizualną[1]. Edukacja stała się podstawowym raison d’être tych placówek, a ich głównym zadaniem wobec społeczeństwa uczyniono dostarczanie wiedzy. Nie znaczy to jednak, że przed tym okresem nie mówiło się o wychowawczo-oświatowym charakterze muzeum. Proces rozwijania oferty dydaktycznej następował wraz z rozwojem teorii pedagogicznych. W 1952 roku Muzeum w Brooklynie, pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO), zorganizowało międzynarodowe seminarium skupione na roli edukacji muzealnej[2]. Przez następne 70 lat muzea na całym świecie wprowadzały projekty dydaktyczne adresowane do różnych grup wiekowych. W tym samym czasie zredefiniowano pojęcie muzeum. Przedstawiciele nowej muzeologii, którzy podążyli ścieżką Georges’a-Henriego Rivière’a[3], nadali tym instytucjom rolę swoistej platformy służącej między innymi do interakcji z publicznością. Cameronowska koncepcja muzeum-forum[4] jest ciągle żywa. Instytucja nastawiona na dialog z różnorodnymi odbiorcami zachęca do aktywnego partycypowania w planowanych działaniach, zmusza do refleksji wykraczającej poza ramy wystawy i (nawet) skłania do interwencji społecznej. To wymarzona[5] przestrzeń dla kuratorów, ale także dla samych zwiedzających. Rozważania o kształtowaniu postawy obywatelsko zaangażowanej i prowadzeniu ciągłego dialogu z publicznością stały się punktem wyjścia projektu Debaty wokół wystawy „POMNIK. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018”, którego pośrednim celem było podkreślenie potrzeby wprowadzania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych do oferty lekcji muzealnych, proponowanych przez polski system edukacji kulturalnej.

Artykuł w całości dostępny jest w wersji drukowanej szesnastego numeru MOCAK Forum.

[1] Zob. J. Skutnik, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 10.

[2] Zob. G. Radecki, Obszar wydzielony czy nowe otwarcie? Edukacja muzealna jako muzeologia, „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów” 2015, nr 8: ABC edukacji w muzeum. Muzea sztuki współczesnej, rezydencjonalne, wielooddziałowe i interdyscyplinarne [PDF], nimoz.pl/files/publications/23/ABC_Edukacji_w_muzeum.pdf, [data dostępu: 11.5.2020].

[3] Chodzi oczywiście o koncepcję muzeum otwartego (museums without walls). Zob. R. de la Rocha Mille, Museums without Walls: The Museology of Georges Henri Rivière, City University, London 2011 [PDF], openaccess.city.ac.uk/id/eprint/2154/1/de_la_Rocha_Mille%2C_Raymond.pdf [data dostępu: 11.5.2020].

[4] Zob. D.F. Cameron, The Museum, a Temple or the Forum?, „Curator” 1972, no. 14, s. 11–24.

[5] Używam słowa „wymarzona” za Shelley Ruth Butler i Ericą Lehrer, które opisują „kuratorskie marzenia”. Ich przetłumaczony przez Marię Świątkowską tekst można znaleźć w: Różnicowanie narodowego „my”. Kuratorskie marzenia, red. R. Sendyka, E. Lehrer, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 103–107.